Contact

+31 6 18328285

Service & Verkoop
Ma-Za: 08:00 – 18:00

info@windowsolutions.nl

24/7 Bereikbaar voor vragen
Wij antwoorden binnen 24 uur

Vaak gestelde vragen

  1. Neem contact met ons op.
  2. Maak een afspraak met onze adviseur.
  3. Leg alle afspraken en gekozen producten vast binnen de koopovereenkomst.
  4. Maak een afspraak met onze inmeetploeg voor een finale meting van de kozijnen.
  5. Wacht de installatie datum af.
  6. Geniet van het leef comfort van uw gloednieuwe Schüco kozijnen!

In principe hanteren wij een oplevertijd van 8 weken ná het tekenen van het koopcontract. 

Anno 2021 -2022 ervaren wij echter een immense drukte, waardoor de levertijd momenteel op gemiddeld 10 weken staat.

Jazeker, wij verkopen rolluiken en screens in verschillende kleuren. 

Alle rolluiken en screens die wij verkopen zijn elektrisch bedienbaar d.m.v. een knop die wij naast het kozijn installeren of een handige afstandsbediening. 

Op uw kozijnen krijgt u 15 jaar Schüco fabrieksgarantie.

Op de montage krijgt u 10 jaar servicegarantie.

Op Keralit gevelbekleding krijgt u 10 jaar fabriek en montage/service garantie.

Wij installeren met een ploeg van 2 monteurs gemiddeld 3 kozijnen per werkdag

(Het installeren van schuifpuien bedraagt 1 dag per schuifpui.)

 

Horren en vensterbanken krijgt u bij ons ten alle tijden gratis!

De horren worden in dezelfde kleur als de kozijnen geleverd en zijn gemakkelijk te verwijderen dankzij het klik-systeem.

Offerte aanvragen

Onze algemene voorwaarden

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.
1 1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Windowsolutions B.V., gevestigd te Enschede, hierna te noemen Windowsolutions B.V..
1 2    De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Windowsolutions B.V.
1 3    Bijzondere van de voorwaarden van Windowsolutions B.V. afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 2  Aanbiedingen.
2 1    Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2 2    Mondelinge aanbiedingen door Windowsolutions B.V. of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
2 3    Gegevens in drukwerken verstrekt door Windowsolutions B.V. zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden Windowsolutions B.V. niet.


Artikel 3  Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Windowsolutions B.V. binden de laatste niet, Voor zover ze door Windowsolutions B.V. niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.


Artikel 4  Overeenkomst.
4 1    De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en / of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Windowsolutions B.V. door zijn schriftelijke bevestiging.
4 2    Elke met Windowsolutions B.V. aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Windowsolutions B.V. van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Windowsolutions B.V. zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Windowsolutions B.V. zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
4 3    Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Windowsolutions B.V. bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Windowsolutions B.V. niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.


Artikel 5  Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
5 1   Windowsolutions B.V. aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
5 2    Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Windowsolutions B.V. onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
5 3    Algemene voorwaarden worden slechts door Windowsolutions B.V. aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.


Artikel 6  Intellectuele eigendomsrechten.
6 1    Op alle door Windowsolutions B.V. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Window Solutions B.V. zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6 2    De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven Windowsolutions B.V. zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6 3    Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Windowsolutions B.V. zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.


Artikel 7  Leveringstermijnen.
7 1    De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Windowsolutions B.V. schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Windowsolutions B.V. zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
7 2    Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.


Artikel 8  Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.


Artikel 9  Prijzen.
9 1    Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
9 2    Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet belasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse  als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
9 3    Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.


Artikel 10  Aanbetaling.
Windowsolutions is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Windowsolutions B.V.  de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.


Artikel 11  Annuleren.
11 1    Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Windowsolutions B.V. reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt  of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Windowsolutions B.V. gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Windowsolutions B.V. als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Windowsolutions B.V. te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
11 2    Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Windowsolutions B.V. zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.


Artikel 12  Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door Windowsolutions B.V. aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.


Artikel 13  Aansprakelijkheid.
13 1   Windowsolutions B.V. is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a.    Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b.    Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c.    Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d.    Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e.    Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f.    Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
g.    Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
h. enige voorbereidende c.q. inmeetwerkzaamheden uitgevoerd in opdracht van derden.

13 2   Windowsolutions B.V. is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Windowsolutions B.V. of van hen, die door Windowsolutions B.V. te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
13 3   Windowsolutions B.V. zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf  en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
13 4    Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Windowsolutions B.V.


Artikel 14  Garantie.
Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek  resp. importeurs  of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.


Artikel 15  Materialen.
15 1    Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
15 2    Goederen die Windowsolutions B.V. tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.
15 3    Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Windowsolutions B.V. doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.


Artikel 16  Verplichtingen van de opdrachtgever.
16 1    De opdrachtgever zorgt ervoor dat Windowsolutions B.V. tijdig kan beschikken;
a.    Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van Windowsolutions B.V.;
b.    Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van materialen en werktuigen;
c.    Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
d.    Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
16 2    De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
16 3    Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
16 4    Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Windowsolutions B.V. voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 17  Reclame.
17 1    Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Windowsolutions B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Windowsolutions B.V. wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
17 2   Windowsolutions B.V. dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
17 3    Indien de reclame naar het oordeel van Windowsolutions B.V. juist is, zal Windowsolutions B.V. hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.


Artikel 18  Meer  en minderwerk.
18 1    Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
18 2    Meer  en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
18 3    Door Windowsolutions B.V. te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 19  Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt Windowsolutions B.V. om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Windowsolutions B.V. gewenst tijdstip te laten uitvoeren.


Artikel 20  Wijziging van de opdracht.
20 1    Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
20 2    Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Windowsolutions B.V. ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
20 3    Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Windowsolutions B.V. buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.


Artikel 21  Overmacht.
21 1    Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Windowsolutions B.V. of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Windowsolutions B.V. , ex -en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Windowsolutions B.V. , dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Windowsolutions B.V. overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
21 2   Windowsolutions B.V. is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.


Artikel 22  Eigendomsvoorbehoud.
22 1    Zolang Windowsolutions B.V. geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Windowsolutions B.V.
22 2   Windowsolutions B.V. heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
22 3    Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.


Artikel 23  Oplevering.
23 1    Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Windowsolutions B.V. dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde in gebruik heeft genomen.
23 2    Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke Windowsolutions B.V. niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel “Overmacht” geregeld.


Artikel 24  Wanprestatie en ontbinding.
24 1    Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Windowsolutions B.V. ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
24 2         Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Windowsolutions B.V. heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d.De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
24 3         Windowsolutions B.V. is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Windowsolutions B.V. reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Windowsolutions B.V. op vergoeding van kosten, schade en interesten.


Artikel 25  Betaling.
25 1    Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
25 2   Windowsolutions B.V. is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
25 3   Windowsolutions B.V. is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
25 4    Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het Rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Window Solutions B.V. zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.


Artikel 26  Toepasselijk recht.
Op alle door Windowsolutions B.V. gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.


Artikel 27  Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Windowsolutions B.V.  indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Offerte aanvragen

vraag een vrijblijvende prijsopgave of advies gesprek op locatie aan!